O nas

Jesteśmy dynamicznym zespołem, który świeżość spojrzenia przekuwa w sukcesy swoich Klientów. Stawiamy na innowacyjność rozwiązań. Wykraczając poza schematy, jesteśmy w stanie sprostać nawet tym najbardziej nieoczywistym przypadkom.

Doświadczenie prawnicze zdobywaliśmy w wiodących krakowskich kancelariach. Od początku wiedzę teoretyczną łączymy z praktyką z zakresu różnych dziedzin. Połączenie to pozwala nam swobodnie poruszać się po tematach specjalistycznych.

Rozumiemy, że zagadnienia prawne bywają skomplikowane. Jesteśmy po to, by bezpiecznie przeprowadzić Cię przez proces bez względu na to, jak trudny jest temat, z którym się do nas zgłosisz.

Naszą współpracę budujemy na zaufaniu.

Specjalizacje

Sporządzanie umów

Dbamy o to, by interesy naszych Klientów zawsze zabezpieczone były przez stosowne umowy, które tworzymy, negocjujemy oraz opiniujemy. Bazując na bogatym doświadczeniu w branży budowlanej, telekomunikacyjnej, handlowej i transportowej, tworzymy umowy regulujące wszystkie działania i stosunki istotne dla przedsiębiorcy.

Czym się zajmujemy?

 • opracowujemy i negocjujemy umowy sprzedaży i dostawy, w tym umowy ramowe z zastosowaniem tzw. kredytu kupieckiego;
 • rekomendujemy rozwiązania w zakresie indywidualnego ukształtowania odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady produktu oraz z tytułu gwarancji, a także szczególne zasady odpowiedzialności stron z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy;
 • przygotowujemy karty gwarancyjne oraz Ogólne Warunki Sprzedaży, a także regulaminy;

 • świadczymy pomoc prawną przy umowach dzierżawy i leasingu, umowach najmu oraz ustanawianiu zabezpieczeń na nieruchomościach, nabywaniu i zbywaniu nieruchomości;
 • przygotowujemy raporty dotyczące stanu prawnego nieruchomości oraz przedsiębiorstw i spółek posiadających nieruchomości;
 • opracowujemy i na bieżąco aktualizujemy umowy dystrybucyjne w zakresie: promowania produktów, zasad korzystania ze znaków towarowych wytwórcy, wsparcia dystrybutora przez wytwórcę wiedzą specjalistyczną oraz współpracy stron w celu zaspokajania roszczeń użytkowników końcowych produktów z tytuły rękojmi i gwarancji;
 • przeprowadzamy weryfikację, czy stosowane systemy rabatowe są zgodne z prawem konkurencji;
 • świadczymy pomoc prawną przy umowach kredytowych, które Klient zawiera w celu pozyskania środków na rozpoczęcie inwestycji;
 • opiniujemy, negocjujemy, analizujemy umowy deweloperskie i umowy rezerwacyjne. Pomagamy w prześwietlaniu dewelopera, badając jego przeszłość. Wskazujemy zagrożenia i proponujemy korzystne rozwiązania, tak by radość z własnego mieszkania mogła trwać przez lata.

Prawo własności intelektualnej

Pomagamy przedsiębiorcom chronić wzory użytkowe, know-how oraz tajemnice handlowe. Doradzamy w sprawach z zakresu patentów i znaków towarowych. Wykorzystujemy naszą wiedzę z zakresu prawa własności intelektualnej do ochrony i egzekwowania poszanowania praw autorskich naszych Klientów.

Czym się zajmujemy?

 • doradzamy w zakresie prawa autorskiego, patentowego oraz własności przemysłowej;
 • przygotowujemy regulacje ochrony baz danych;
 • tworzymy opinie prawne, umowy licencyjne oraz umowy zbycia praw i licencji;
 • zapewniamy wsparcie w zakresie ochrony znaków towarowych, wzorów przemysłowych, użytkowych i patentów;

 • przygotowujemy wnioski o rejestrację znaków towarowych przed Polskim Urzędem Patentowym oraz Przed Unijnym Organem Patentowym;
 • współpracujący z Kancelarią rzecznik patentowy reprezentuje interesy Klienta przed Urzędem Patentowym;
 • przygotowujemy opinie dotyczące patentów oraz wnioski o rejestrację patentów;
 • reprezentujemy Klientów w sporach o naruszenie znaków towarowych, wzorów przemysłowych, użytkowych i patentów, a także w sporach z tytułu naruszeń przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Obsługa procesu budowlanego

Świadczymy kompleksową obsługę prawną procesu budowlanego. Począwszy od pomocy w nabyciu gruntu, przez uzyskanie pozwolenia na budowę oraz przeprowadzenie odbioru – pomagamy przedsiębiorcom bezproblemowo przejść przez wszystkie etapy realizacji inwestycji.

Czym się zajmujemy?

 • doradzamy w procesach przygotowania i prowadzenia inwestycji budowlanych, w tym również tych realizowanych w oparciu o warunki FIDIC;
 • Tworzymy i negocjujemy umowy z uczestnikami procesu budowlanego, w tym z podwykonawcami;

 • reprezentujemy wykonawcę w czynnościach przed Inwestorem;
 • reprezentujemy Klientów w sporach sądowych z tytułu roszczeń związanych z realizowanymi pracami;
 • dokonujemy analizy prawnej nieruchomości (ocena możliwości zagospodarowania nieruchomości pod kątem prawa budowlanego i przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym);
 • dokonujemy opracowania dokumentów potrzebnych do otrzymania pozwolenia na budowę.

Zastępstwo procesowe

O interesy naszych Klientów walczymy, reprezentując ich w postępowaniach sądowych i administracyjnych. Specjalizujemy się w zastępstwie procesowym w sprawach gospodarczych, cywilnych oraz pracowniczych.

Czym się zajmujemy?

 • prowadzimy zastępstwo procesowe przed sądami rejonowymi, okręgowymi, apelacyjnymi, Sądem Najwyższym oraz organami administracji publicznej;
 • reprezentujemy Klienta przed prokuraturą rejonową, okręgową i apelacyjną;

 • specjalizujemy się w procesach szybkiego odzyskiwania należności w postępowaniu nakazowym i naprawczym, gwarantując zabezpieczenie komornicze należności dochodzonych przed sądem;
 • sporządzamy pisma procesowe potrzebne w toku postępowania (pozwy, wnioski, zarzuty, sprzeciwy, wnioski dowodowe, apelacje i kasacje).

Prawo administracyjne

Świadczymy kompleksową pomoc prawną w zakresie prawa administracyjnego. Doradzamy oraz reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach administracyjnych.

Czym się zajmujemy?

 • reprezentujemy Klientów w postępowaniach przed organami administracji, w tym w postępowaniach budowlanych oraz podatkowych, jak również w postępowaniach o nałożenie obowiązku zapłaty podatku VAT przed Urzędem Kontroli Skarbowej;

 • reprezentujemy Klientów w postępowaniach administracyjnych przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym;
 • reprezentujemy Klientów w postępowaniach kontrolnych i regulacyjnych, w tym przed Urzędem Regulacji Energetyki, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Urzędem Komunikacji Elektronicznej oraz Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad.

Windykacja należności

Pomagamy naszym Klientom szybko i skutecznie przejść przez proces windykacji i odzyskać nieuregulowane należności na etapie postępowania polubownego, sądowego i egzekucyjnego.

Czym się zajmujemy?

 • dochodzimy należności od dłużników zarówno na etapie przedsądowym, jak również na etapie postępowania sądowego, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych;

 • negocjacyjną formą rozwiązywania sporów z kontrahentami Klienta;
 • zawieramy ugody sądowe i pozasądowe, reprezentując wierzyciela, czy też dłużnika;
 • opracowujemy procedury oraz organizujemy kontrolę form zabezpieczeń kontraktów gospodarczych, które mogą być wykorzystywane w strukturze wewnętrznej przedsiębiorstwa Klienta;
 • współpracujemy z wyspecjalizowanymi kancelariami komorniczymi.

Prawo upadłościowe i restrukturyzacja

Pomagamy przedsiębiorcom znaleźć rozwiązanie w sytuacjach trudnych, które zdarzają się w funkcjonowaniu działalności gospodarczych. Wspieramy w opracowaniu i wdrażaniu planów w postępowaniu o zatwierdzenie układu oraz przeprowadzamy przez postępowanie likwidacyjne.

Czym się zajmujemy?

 • doradzamy w zakresie wyboru odpowiedniego trybu postępowania: o zatwierdzenie układu, układowego (w tym przyśpieszonego), sanacyjnego lub likwidacyjnego;
 • wprowadzamy procedury stand still pozwalające na kontynuowanie działalności;

 • obsługujemy postępowania likwidacyjne przedsiębiorstw;
 • tworzymy oraz wdrażamy projekty naprawcze;
 • pomagamy na etapie zawierania układu z wierzycielami;
 • zabezpieczamy majątek dłużnika przed niegospodarnym zarządzaniem.

Prawo zamówień publicznych

Prowadzimy kompleksową obsługę podmiotów w zakresie zamówień publicznych. Świadczymy wsparcie prawne na wszystkich etapach postępowania przetargowego oraz wykonania umowy.

Czym się zajmujemy?

 • doradzamy i sporządzamy dokumenty w zakresie procedur przetargowych;
 • prowadzimy konsultacje dotyczące treści SIWZ wraz z czynnościami mającymi na celu zmianę treści SIWZ (w tym wnoszenie odwołań od treści SIWZ i zapytań w trybie przepisu art. 38 PZP);

 • reprezentujemy Klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz przed sądami powszechnymi w sprawach dotyczących środków ochrony prawnej;
 • reprezentujemy Klientów w postępowaniach dotyczących nieważności umów w sprawie zamówienia publicznego.

Obsługa prawna podmiotów gospodarczych

Prowadzimy kompleksową obsługę prawną spółek podlegających rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Pomagamy przedsiębiorcom z łatwością przejść przez kwestie prawne, z którymi muszą mierzyć się na każdym etapie rozwijania swoich działalności. Wykorzystując bogate doświadczenie, doradzamy w wyborze najefektywniejszych rozwiązań.

Czym się zajmujemy?

 • tworzymy nowe podmioty prawne, zarówno spółki osobowe i kapitałowe, jak i inne podmioty gospodarcze, w tym fundacje i stowarzyszenia;
 • prowadzimy bieżącą obsługę prawną w zakresie przygotowania uchwał, protokołów zgromadzeń wspólników, powoływania i odwoływania członków organów zarządzających lub nadzorujących;

 • czuwamy nad kalendarzem przedsiębiorcy w zakresie obowiązków do KRS;
 • dobieramy stosowne regulacje dotyczące stosunków między wspólnikami, także pod kątem doboru formy prawnej najlepszej podatkowo;
 • prowadzimy procesy inwestycyjne;
 • obsługujemy prawnie procesy restrukturyzacyjne – połączenia, podziały i inne formy reorganizacji podmiotów gospodarczych;
 • przeprowadzamy analizy due diligence w ramach transakcji, zarówno na rzecz sprzedającego, jak i kupującego;
 • przygotowujemy, opiniujemy i negocjujemy umowy handlowe;
 • przygotowujemy przystosowane do potrzeb danego przedsięwzięcia gospodarczego umowy o współpracę pomiędzy partnerami biznesowymi, umowy spółek oraz umowy wspólników, a także umowy konsorcjum.

Prawo kolejowe

Wiedzę merytoryczną za zakresu prawa kolejowego łączymy ze specjalistyczną praktyką. Cenne doświadczenie pozwala nam doskonale rozumieć specyfikę branży i wychodzić naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców działających w tym sektorze.

Czym się zajmujemy?

 • reprezentujemy Klientów w postępowaniach toczących się przed urzędami państwowymi i samorządowymi;
 • świadczymy pomoc prawną w zakresie uzyskana licencji, świadectw, certyfikatów i autoryzacji bezpieczeństwa;

 • doradzamy w zakresie dostępu do infrastruktury kolejowej oraz jej utrzymania i modernizacji;
 • kompleksowo obsługujemy roszczenia związane z usługami transportowymi.

IT/IP

Łącząc wiedzę w wielu dziedzinach prawa uzupełniamy ją o znajomość zagadnień z zakresu nowych technologii. Pomagamy naszym klientom przy wdrożeniach projektów IT – zarówno od strony zamawiającego jak i dostawcy. Doradzamy podmiotom w zakresie ochrony ich unikalnych i innowacyjnych rozwiązań. Reprezentujemy interesy naszych klientów w toku negocjacji oraz w postępowaniach sądowych.

Czym się zajmujemy?

 • Doradztwo w zakresie umów wdrożeniowych na oprogramowanie;
 • Doradztwo w zakresie patentów, znaków towarowych, wzorów przemysłowych i innych praw własności przemysłowej;
 • Doradztwo w kwestiach dotyczących przetwarzania danych osobowych;

 • Doradztwo w sprawach podatkowych w zakresie projektów IT, w szczególności ochrona klientów przed podwójnym opodatkowaniem;
 • Projektowanie rozwiązań prawnych z zakresu prawa autorskiego;
 • Opracowywanie i negocjowanie umów licencyjnych oraz umów przenoszących własność praw autorskich z uwzględnieniem programów komputerowych;
 • Reprezentacja Klientów przed Urzędem Patentowym RP i sądami do spraw własności intelektualnej;
 • Reprezentowanie Klientów w postępowaniach dotyczących ochrona dóbr osobistych (np. ochrona wizerunku);
 • Projektowanie rozwiązań z zakresu ochrony baz danych;

E-commerce

Oferujemy kompleksowe wsparcie prawne dla projektów e-commerce. W dzisiejszych czasach sprzedaż stacjonarna stopniowo przegrywa ze sklepami online. Dlatego niezależnie od branży w jakiej działają nasi Klienci pomagamy przygotować pełną dokumentację prawną, w tym regulaminy sprzedaży i promocji, polityki prywatności, legalny mailing, wzory dokumentów i zgód handlowych. Wdrażamy również kompleksowe rozwiązania z zakresu RODO. Pomagamy projektować zgodne z prawem rozwiązania marketingowe. Wspieramy również dział obsługi klienta w bieżącej komunikacji z konsumentami.

Prowadzimy compliance w już istniejących firmach z branży e-commerce jak i świadczymy kompleksową pomoc dla przedsiębiorców wchodzących w świat sprzedaży internetowej.

Czym się zajmujemy?

 • opracowywanie regulaminów i polityk prywatności sklepów;

 • wdrożenia RODO;
 • ocena prawnych aspektów kampanii marketingowych;
 • ocena prawnych aspektów komunikacji prowadzonej w mediach społecznościowych (np. konkursy, loterie);
 • reprezentowanie w sporach z producentami, dostawcami;
 • reprezentowanie w sporach z konsumentami, w tym także przed Rzecznikiem Praw Konsumenta;
 • wspomaganie oddziałów firm w zakresie komunikacji z klientem (np. uprawnienia z tyt. rękojmi);
 • przygotowywanie i negocjowanie umów dotyczących usług dla branży e-commerce (systemy sprzedażowe, CRM, ERP, marketing automation);
 • pomoc w ochronie własności intelektualnej przedsiębiorstwa, w tym w szczególności prawna ochrona marki;

Zespół

Sebastian Pikor Sebastian Pikor

Sebastian Pikor

radca prawny

Jestem absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Swoją pracę magisterską pod kierunkiem dr. hab. Jerzego Pisulińskiego poświęciłem zagadnieniu hipoteki, stanowiącej jeden z najbardziej skutecznych i powszechnych sposobów zabezpieczania wierzytelności.

Swoje doświadczenie prawnicze zdobywałem od wczesnych lat studiów, współpracując z renomowanymi kancelariami krakowskimi. Od początku swojej kariery bliskie były mi tematy dotyczące prawa cywilnego, w szczególności prawa zobowiązań, czyli kwestie najbardziej związane z codzienną praktyką prawnika i przedsiębiorcy. W zakresie mojej specjalizacji leży prawo spółek oraz prawo umów gospodarczych. Posiadam duże doświadczenie w negocjacjach umów, dochodzeniu należności na drodze sądowej i przedsądowej oraz w sporach sądowych.

Władam językiem angielskim w stopniu zawodowym i językiem francuskim. W Kancelarii jestem odpowiedzialny za obsługę podmiotów anglojęzycznych.

Ewelina Nieznalska Ewelina Nieznalska

Ewelina Nieznalska

radca prawny

Jestem absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Pracę magisterską z zakresu prawa upadłościowego pisałam pod kierunkiem prof. dr. hab. Andrzeja Jakubeckiego. Drugą pracę poświęciłam tematyce egzekucji z nieruchomości.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam początkowo w firmach z branży FMCG. Następnie na dłużej związałam się z jedną z wiodących krakowskich kancelarii. Bliska jest mi tematyka prawa kolejowego, którą w praktyce miałam szansę zagłębiać w administracji państwowej.

Władam językiem angielskim w stopniu zawodowym.

Igor Sumara Igor Sumara

Igor Sumara

associate

Edukację w zakresie prawa pobierałem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W centrum moich zainteresowań naukowych znajduje się szeroko rozumiane prawo własności intelektualnej, prawo nowych technologii oraz sztuczna inteligencja. Interesuję się także rozwiązaniami LegalTech, które usprawniają organizację pracy i komunikację z klientami kancelarii.

W Kancelarii prowadzę spawy z zakresu ochrony danych osobowych, prawa e-commerce, prawa IT, prawa spółek oraz prawa umów. Zajmuję się także rejestracją znaków towarowych oraz sporami związanymi z własnością intelektualną. Pomagam naszym klientom negocjować różnego rodzaju kontrakty i porozumienia. Prowadzę szkolenia z różnych dziedzin prawa, w tym w szczególności z zakresu RODO.

Posiadam uprawnienia mediatora sądowego i jestem zwolennikiem wszelkich metod pozasądowego rozwiązywania sporów.

Dotychczasowe doświadczenie zdobywałem w renomowanych kancelariach na terenie Krakowa i Warszawy. Ukończyłem staż w jednej z największych polskich kancelarii prawnych – Domański Zakrzewski Palinka z siedzibą w Warszawie. Wiedzę uzupełniam będąc słuchaczem studiów podyplomowych Prawo Nowych Technologii na Akademii Leona Koźmińskiego oraz uczestnicząc w wielu inicjatywach i warsztatach związanych z pracą prawnika (m.in. Pracownia Liderów Prawa współorganizowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości).

Poza pracą w kancelarii prowadzę zajęcia z edukacji prawnej dla uczniów szkół podstawowych i liceów.

Władam językiem angielskim w stopniu zawodowym oraz językiem hiszpańskim. W Kancelarii jestem odpowiedzialny za obsługę podmiotów anglojęzycznych.

Ewa Kozłowksa Ewa Kozłowksa

Ewa Kozłowska

radca prawny – of counsel

Jestem absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracę magisterską z zakresu prawa międzynarodowego publicznego pisałam pod kierunkiem dr hab. Dr. h.c. Kazimierza Lankosza, prof. U.J. Doświadczenie zawodowe zdobywałam w kilku krakowskich kancelariach adwokackich i radcowskich, a także w Inspekcji Pracy, w kancelarii notarialnej oraz w branży deweloperskiej.

Specjalizuję się w prawie cywilnym, postępowaniach sądowych, w prawie rodzinnym i opiekuńczym, prawie pracy oraz zajmuję się również sprawami nieruchomości. Udzielam pomocy prawnej zarówno klientom indywidualnym jak też podmiotom gospodarczym.

Władam językiem angielskim w stopniu zawodowym oraz w podstawowym zakresie językiem niemieckim.

Kamil Skurski Kamil Skurski

Kamil Skurski

junior associate

Edukację pobierałem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zawodowo interesuję się prawem zobowiązań i prawem pracy, ale też kryminalistyką i kryminologią. To właśnie zagadnień kryminologicznych, a dokładniej przestępczości dokonywanej przy użyciu broni palnej, dotyczyła moja praca magisterska.

Doświadczenie zawodowe zdobywałem w renomowanych krakowskich kancelariach. Z Kancelarią NP & Współpracownicy związany jestem od 2018 roku. Zajmuję się sprawami gospodarczymi, w szczególności windykacyjnymi, sprawami z zakresu prawa administracyjnego i prawem pracy.

Władam językiem angielskim w stopniu zawodowym.

Nasz zespół tworzą również stale współpracujący z nami adwokaci i radcowie prawni, specjalizujący się w dziedzinach prawa karnego, administracyjnego oraz prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Do współpracujących z nami ekspertów należą także: audytor, doradca podatkowy, specjalista z zakresu pozyskiwania funduszy na rozwój przedsiębiorstwa czy rzecznik patentowy.

Adam Nowakowski

radca prawny

Jan Kowalski

radca prawny

Praca

Wierzymy, że prawdziwy rozwój możliwy jest tylko przy połączeniu wiedzy z praktyką. Z radością pomagamy rozwijać się innym.
Z myślą o studentach prawa, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności, przewidzieliśmy wakacyjne trzymiesięczne praktyki, pomagające łączyć wiedzę akademicką z doświadczeniem.
Dla aplikantów radcowskich opracowaliśmy dedykowany program stażowy, który daje możliwość zdobycia cennego doświadczenia i startu w branży. Po okresie stażowym istnieje możliwość zostania z nami na dłużej.

Zapraszając Cię do naszego zespołu, jesteśmy gotowi zaopiekować się Tobą i dzielić naszym doświadczeniem. Praktyki i staż to nie czas na parzenie kawy. Czekają na Ciebie poważniejsze zadania, w które z przyjemnością Cię wprowadzimy.

Jeśli interesują Cię wakacyjne praktyki lub staż dedykowany aplikantom, prześlij swoje CV na adres biuro@npkancelaria.com.

Poznajmy się!

Kontakt

Sebastian Pikor

+48 696 422 450 •
sebastian.pikor@npkancelaria.com

Ewelina Nieznalska

+48 502 299 238 •
ewelina.nieznalska@npkancelaria.com

Każdą współpracę staramy się rozpocząć od indywidualnego spotkania, które pozwoli nam się wzajemnie poznać i zbudować zaufanie.

Możemy usiąść przy wspólnej kawie w naszym biurze lub z chęcią spotkać się w wygodnym dla Ciebie miejscu.

Zapraszamy do kontaktu!


Formularz Kontaktowy

eyJpZCI6IjExIiwibGFiZWwiOiJLb250YWt0IiwiYWN0aXZlIjoiMSIsIm9yaWdpbmFsX2lkIjoiMSIsInVuaXF1ZV9pZCI6IndlZmoyIiwicGFyYW1zIjp7ImVuYWJsZUZvck1lbWJlcnNoaXAiOiIwIiwidHBsIjp7IndpZHRoIjoiMTAwIiwid2lkdGhfbWVhc3VyZSI6IiUiLCJiZ190eXBlXzAiOiJub25lIiwiYmdfaW1nXzAiOiIiLCJiZ19jb2xvcl8wIjoiIzgxZDc0MiIsImJnX3R5cGVfMSI6ImNvbG9yIiwiYmdfaW1nXzEiOiIiLCJiZ19jb2xvcl8xIjoiIzMzMzMzMyIsImJnX3R5cGVfMiI6ImNvbG9yIiwiYmdfaW1nXzIiOiIiLCJiZ19jb2xvcl8yIjoiIzMzMzMzMyIsImJnX3R5cGVfMyI6ImNvbG9yIiwiYmdfaW1nXzMiOiIiLCJiZ19jb2xvcl8zIjoiIzMzMzMzMyIsImZpZWxkX2Vycm9yX2ludmFsaWQiOiIiLCJmb3JtX3NlbnRfbXNnIjoiPGI+RHppXHUwMTE5a3VqZW15IHphIGtvbnRha3QgeiBrYW5jZWxhcmlcdTAxMDUuPFwvYj48YnIgXC8+TmFzaSBwcmFjb3duaWN5IGp1XHUwMTdjIHByYWN1alx1MDEwNSBuYWQgcHJ6ZXNcdTAxNDJhbnltIHphcHl0YW5pZW0uIFNrb250YWt0dWplbXkgc2lcdTAxMTkgeiBQYVx1MDE0NHN0d2VtIG5pZXp3XHUwMTQyb2N6bmllIHBvIHpha29cdTAxNDRjemVuaXUgYW5hbGl6eS48YnIgXC8+PGJyIFwvPiBaIHBvd2FcdTAxN2NhbmllbSw8YnIgXC8+WmVzcFx1MDBmM1x1MDE0MiBrYW5jZWxhcmlpIiwiZm9ybV9zZW50X21zZ19jb2xvciI6IiM5NjU4NDciLCJoaWRlX29uX3N1Ym1pdCI6IjEiLCJyZWRpcmVjdF9vbl9zdWJtaXQiOiIiLCJlbWFpbF9mb3JtX2RhdGFfYXNfdGJsIjoiMSIsInRlc3RfZW1haWwiOiJiaXVyb0BucGthbmNlbGFyaWEuY29tIiwic2F2ZV9jb250YWN0cyI6IjEiLCJleHBfZGVsaW0iOiI7IiwiZmJfY29udmVydF9iYXNlIjoiIiwiZmllbGRfd3JhcHBlciI6IjxkaXYgW2ZpZWxkX3NoZWxsX2NsYXNzZXNdIFtmaWVsZF9zaGVsbF9zdHlsZXNdPltmaWVsZF08XC9kaXY+In0sImZpZWxkcyI6W3siYnNfY2xhc3NfaWQiOiIxMiIsInZhbHVlIjoiPGRpdiBzdHlsZT1cIm1hcmdpbjogMzJweCAwXCI+PFwvZGl2PiIsImh0bWwiOiJodG1sZGVsaW0iLCJtYW5kYXRvcnkiOiIwIn0seyJic19jbGFzc19pZCI6IjEyIiwidmFsdWUiOiI8aDI+Rm9ybXVsYXJ6IEtvbnRha3Rvd3k8XC9oMj4iLCJodG1sIjoiaHRtbGRlbGltIiwibWFuZGF0b3J5IjoiMCJ9LHsiYnNfY2xhc3NfaWQiOiIxMiIsIm5hbWUiOiJlbWFpbCIsImxhYmVsIjoiIiwicGxhY2Vob2xkZXIiOiJFbWFpbCIsInZhbHVlIjoiIiwiaHRtbCI6ImVtYWlsIiwibWFuZGF0b3J5IjoiMSIsIm1pbl9zaXplIjoiIiwibWF4X3NpemUiOiIiLCJhZGRfY2xhc3NlcyI6IiIsImFkZF9zdHlsZXMiOiIiLCJhZGRfYXR0ciI6IiIsInZuX29ubHlfbnVtYmVyIjoiMCIsInZuX29ubHlfbGV0dGVycyI6IjAiLCJ2bl9wYXR0ZXJuIjoiMCJ9LHsiYnNfY2xhc3NfaWQiOiIxMiIsIm5hbWUiOiJwaG9uZSIsImxhYmVsIjoiIiwicGxhY2Vob2xkZXIiOiJOdW1lciBUZWxlZm9udSIsInZhbHVlIjoiIiwidmFsdWVfcHJlc2V0IjoiIiwiaHRtbCI6InRleHQiLCJtYW5kYXRvcnkiOiIwIiwibWluX3NpemUiOiIiLCJtYXhfc2l6ZSI6IiIsImFkZF9jbGFzc2VzIjoiIiwiYWRkX3N0eWxlcyI6IiIsImFkZF9hdHRyIjoiIiwidm5fb25seV9udW1iZXIiOiIwIiwidm5fb25seV9sZXR0ZXJzIjoiMCIsInZuX3BhdHRlcm4iOiIwIiwidm5fZXF1YWwiOiIiLCJpY29uX2NsYXNzIjoiIiwiaWNvbl9zaXplIjoiIiwiaWNvbl9jb2xvciI6IiIsInRlcm1zIjoiIn0seyJic19jbGFzc19pZCI6IjEyIiwibmFtZSI6Im1lc3NhZ2UiLCJsYWJlbCI6IiIsInBsYWNlaG9sZGVyIjoiV2lhZG9tb1x1MDE1Ylx1MDEwNyIsInZhbHVlIjoiIiwidmFsdWVfcHJlc2V0IjoiIiwiaHRtbCI6InRleHRhcmVhIiwibWFuZGF0b3J5IjoiMSIsIm1pbl9zaXplIjoiIiwibWF4X3NpemUiOiIiLCJhZGRfY2xhc3NlcyI6IiIsImFkZF9zdHlsZXMiOiIiLCJhZGRfYXR0ciI6IiIsInZuX29ubHlfbnVtYmVyIjoiMCIsInZuX29ubHlfbGV0dGVycyI6IjAiLCJ2bl9wYXR0ZXJuIjoiMCIsInZuX2VxdWFsIjoiIiwiaWNvbl9jbGFzcyI6IiIsImljb25fc2l6ZSI6IiIsImljb25fY29sb3IiOiIiLCJ0ZXJtcyI6IiJ9LHsiYnNfY2xhc3NfaWQiOiIxMiIsIm5hbWUiOiJnZHByIiwibGFiZWwiOiJaZ2FkemFtIHNpXHUwMTE5IG5hIHByemV0d2FyemFuaWUgcG9kYW55Y2ggcHJ6ZXplIG1uaWUgZGFueWNoIG9zb2Jvd3ljaCBwcnpleiBOUCAmIFdzcFx1MDBmM1x1MDE0MnByYWNvd25pY3kgS2FuY2VsYXJpYSBSYWRjeSBQcmF3bmVnbyBTZWJhc3RpYW4gUGlrb3IsIHVsLiBUYXJcdTAxNDJvd3NrYSAxMVwvNCwgMzEtMTAyIEtyYWtcdTAwZjN3LCBOSVA6IDgxMzMxMTgyMzYgdyBjZWxhY2ggd3lrb25hbmlhIGtvbnRha3R1IGkgb3RyenlteXdhbmllIGluZm9ybWFjamkgaGFuZGxvd3ljaCB3eXN5XHUwMTQyYW55Y2ggbmEgcG9kYW55IHByemV6ZSBtbmllIHd5XHUwMTdjZWogYWRyZXMgZS1tYWlsIGx1YiBwcnplZHN0YXdpZW5pZSBpY2ggdGVsZWZvbmljem5pZS4gWm9zdGFcdTAxNDJlbSBwb2luZm9ybW93YW55IG8gdHltLCBcdTAxN2NlIG1vZ1x1MDExOSB3IGthXHUwMTdjZGVqIGNod2lsaSB3eWNvZmFcdTAxMDcgdGFrIHVkemllbG9uXHUwMTA1IHpnb2RcdTAxMTkuIERvZGF0a293byB3aWVtLCBcdTAxN2NlIHBvc2lhZGFtIHByYXdvIGRvc3RcdTAxMTlwdSwgZG8gc3Byb3N0b3dhbmlhLCB1c3VuaVx1MDExOWNpYSBsdWIgb2dyYW5pY3plbmlhIHByemV0d2FyemFuaWEgbW9pY2ggZGFueWNoLiIsInZhbHVlIjoiIiwidmFsdWVfcHJlc2V0IjoiIiwiaHRtbCI6ImNoZWNrYm94IiwiZGVmX2NoZWNrZWQiOiIwIiwibWFuZGF0b3J5IjoiMSIsImFkZF9jbGFzc2VzIjoiIiwiYWRkX3N0eWxlcyI6IiIsImFkZF9hdHRyIjoiIiwiaWNvbl9jbGFzcyI6IiIsImljb25fc2l6ZSI6IiIsImljb25fY29sb3IiOiIiLCJ0ZXJtcyI6IiJ9LHsiYnNfY2xhc3NfaWQiOiIxMiIsInZhbHVlIjoiPGRpdiBzdHlsZT1cIm1hcmdpbjogMTJweCAwXCI+PFwvZGl2PiIsImh0bWwiOiJodG1sZGVsaW0iLCJtYW5kYXRvcnkiOiIwIn0seyJic19jbGFzc19pZCI6IjEyIiwibmFtZSI6InNlbmQiLCJsYWJlbCI6Ild5XHUwMTVibGlqIHdpYWRvbW9cdTAxNWJcdTAxMDciLCJodG1sIjoic3VibWl0IiwiYWRkX2NsYXNzZXMiOiIiLCJhZGRfc3R5bGVzIjoiIiwiYWRkX2F0dHIiOiIiLCJpY29uX2NsYXNzIjoiIiwiaWNvbl9zaXplIjoiIiwiaWNvbl9jb2xvciI6IiIsInRlcm1zIjoiIn1dLCJvcHRzX2F0dHJzIjp7ImJnX251bWJlciI6IjQifX0sImltZ19wcmV2aWV3IjoiYmFzZS1jb250YWN0LmpwZyIsInZpZXdzIjoiMzUyMCIsInVuaXF1ZV92aWV3cyI6IjI3OTkiLCJhY3Rpb25zIjoiMzU5Iiwic29ydF9vcmRlciI6IjEiLCJpc19wcm8iOiIwIiwiYWJfaWQiOiIwIiwiZGF0ZV9jcmVhdGVkIjoiMjAxNi0wNS0wMyAxNTowMTowMyIsImltZ19wcmV2aWV3X3VybCI6Imh0dHBzOlwvXC9ucGthbmNlbGFyaWEuY29tXC93cC1jb250ZW50XC9wbHVnaW5zXC9jb250YWN0LWZvcm0tYnktc3Vwc3lzdGljXC9hc3NldHNcL2Zvcm1zXC9pbWdcL3ByZXZpZXdcL2Jhc2UtY29udGFjdC5qcGciLCJ2aWV3X2lkIjoiMTFfMzAzNTgxIiwidmlld19odG1sX2lkIjoiY3NwRm9ybVNoZWxsXzExXzMwMzU4MSIsImNvbm5lY3RfaGFzaCI6IjIzMWEwYWIyYTU2ZDU5N2U0ZTFhMGM0NjAyMzcxMjBkIn0=